ทุนรัฐบาลต่างประเทศ

ทุนฝึกอบรมที่รัฐบาลอินเดียให้แก่รัฐบาลไทย

ทุนฝึกอบรมที่รัฐบาลอินเดียให้แก่รัฐบาลไทย
 

ลำดับ สถาบันที่จัดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา
ปิดรับสมัคร
1 Administrative Staff College of India, Hyderabad General Management Program for Senior Executives 8 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 30 ตุลาคม 2560
High Impact Leadership/ Managerial Skill Development Program  15 มกราคม ถึง
9 กุมภาพันธ์ 2561
6 พฤศจิกายน 2560
2 Aptech, New Delhi Certificate of Proficiency in English and IT Skills 8 มกราคม ถึง 18 มีนาคม 2561 30 ตุลาคม 2560
Certificate of Proficiency in English & Bussiness Communication 22 มกราคม ถึง 4 เมษายน 2561 13 พฤศจิกายน 2560
Certificate of Proficiency in Graphic and Web Designing 5 กุมภาพันธ์ ถึง 29 เมษายน 2561 27 พฤศจิกายน 2560

Certificate of Proficiency in English Communication & Web Designing

5 กุมภาพันธ์ ถึง 13 พฤษภาคม 2561 27 พฤศจิกายน 2560
3 Barefoot College, Tilonia Training Illiterate/ semi-literate Rural Women on Solar Electrification and Livelihoods 16 มีนาคม ถึง 14 กันยายน 2561 5 มกราคม 2561
4 Central Institute for Rural Electrification, Hyderabad Certificate Course in Electric Power Management 8 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2561 30 ตุลาคม 2560
Trends in Electrical Power Generation 5-30 มีนาคม 2561 25 ธันวาคม 2560 
5 Central Institute of Tool Design, Hyderabad Mechatronics and its Applications 11 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2561 2 พฤศจิกายน 2560
6 Central Poultry Development Organization and Training Institute, Bangalore Poultry Nutrition and Feeding 5 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2561 27 พฤศจิกายน 2560
7 Centre for Development of Advanced Computing, Mohali Specialized Training Programme in Telemedicine and Medical Informatics 19 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2561 8 ธันวาคม 2560
pecialized Training Programme in Multimedia and Web Design Technology 13 มีนาคม ถึง 8 มิถุนายน 2561 8 มกราคม 2561
pecialized Training Programme in Network Integration and Support 19 มีนาคม ถึง
8 มิถุนายน 2561
8 มกราคม 2561
8
 
Centre for Development of Advanced Computing, Noida
 
Specialized Programme on Internetworking Design and Lan Wan Administration 5 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2561 22 ธันวาคม 2560
Specialized Programme on Web Application Development using Net 12 มีนาคม ถึง 4 พฤษภาคม 2561 29 ธันวาคม 2560
9 Centre for Excellence in Telecom Technology and Management, Mumbai (CETTM) Mobile Technologies (2G, 3G & 4G LTE) 22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2560
Data Communication and IP Technologies  29 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2560
Telecom Management 5 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2561 27 พฤศจิกายน 2560
Next Generation Network Technologies and Future Trends 26 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2561 18 ธันวาคม 2560
Database Management and Web Programming 5 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2561 25 ธันวาคม 2561
Optical Fiber Cable, Systems and Modern Telecom Transport Technologies 12 มีนาคม ถึง 4 พฤษภาคม 2561 29 ธันวาคม 2560
Intelligent Network, Value Added Services and Modern Switching Technologies 19 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2561 8 มกราคม 2561
26 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2561 15 มกราคม 2561
10 Energy and Resources Institute, New Delhi Energy and Water Use Efficiency 8 - 25 มกราคม 2561 30 ตุลาคม 2560
Renewable Energy and Energy Efficiency 29 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 20 พฤศจิกายน 2560
Natural Resource Security and Governance: Issues, Challenges and Opportunities 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2561 8 ธันวาคม 2560
Integrated Approach towards Sustainable Development 12-29 มีนาคม 2561 29 ธันวาคม 2560
11 English and Foreign Languages University, Hyderabad Progress to Proficiency-Advanced 9 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
Progress to Proficiency-Intermediate 9 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2561 31 ตุลาคม 2560
Progress to Proficiency-Basic 9 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2561 31 ตุลาคม 2560
12 Entrepreneurship Development Institute of India, Gandhinagar Sustainable Livelihoods and Mainstreaming with Market 5 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2561 27 พฤศจิกายน 2560
Entrepreneurship Education to Strengthen Emerging Economies 5 กุมภาพันธ์  ถึง 16 มีนาคม 2561 27 พฤศจิกายน 2560
13 Fluid Control Research Institute, Palakkad Instrumentation & Control & Data Acquisition System in Fluid Flow in Process & Petroleum Engineering 10 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2560
 
15 มีนาคม ถึง 15พฤษภาคม 2561 4 มกราคม 2561
14 Geological Survey of India Training Institute, Hyderabad Geographic Information System for Geoscientists 10 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 1 พฤศจิกายน 2560
15 Human Settlement Management Institute, New Delhi Planning and Management of Urban Services 15 มกราคม ถึง 9 มีนาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2560
16 Indian Institute of Foreign Trade, Centre for WTO Studies, New Delhi Specialized Training Programme on Emerging Issues in WTO and International Trade 12-21 มีนาคม 2561  29 ธันวาคม 2560
17 Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun Short Course on Remote Sensing with Special Emphasis on Digital Image Processing 8 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2561 30 ตุลาคม 2560
18 International Management Institute, New Delhi
 
8-19 มกราคม 2561  30 ตุลาคม 2560
Programme on General Management Skills 22 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2560
15th Months Executive Post Graduate Diploma in Management 30 มีนาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2562 19 มกราคม 2561
19 National Crime Records Bureau, New Delhi Advanced Fingerprint Science and IT 1 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2561 20 ตุลาคม 2560
Advanced Fingerprint Science and IT 1 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2561 16 ตุลาคม 2560
20 National Institue for Micro, Small & Medium Enterprises, Hyderabad Planning and Promotion of Agro and Food Enterprises 22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2560
    Promotion of Micro Enterprises 22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2560
    Training of Trainers in Entrepreneurship and Skill Development 22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2560
    Tourism and Hospitality Management 22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2560
    Intellectual Property Management Strategies for SMEs 22 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2560
21 National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development, Noida  Innovative Leadership for Organization Growth and Excellence 29 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2560
    Entrepreneurship for Small Business Trainers/Promoters Programme 29 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2560
   
 
19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 8 มกราคม 2561
22
National Institute of Financial Management, Faridabad
 
Budgeting, Accouting and Financial Management in Government Sector 15 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 6 พฤศจิกายน 2560
23 National Institute of Labour Economics Research and Development, Narela ITP on Manpower Information System 5 กุมภาพันธ์ ถึง 2 เมษายน 2561 27 พฤศจิกายน 2560
    ITP on Human Capabilities 27 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2561 16 มกราคม 2561
24 National Institute of Rural Development, Hyderabad Information Communication Technologies for Rural Development 24 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 15 พฤศจิกายน 2560
    Training Methodology for Development Professionals 24 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 15 พฤศจิกายน 2560
    Participatory Planning for Poverty Reduction and Sustainable Development 21 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2561 13 ธันวาคม 2560
    Manangement of Rural Employment Projects for Poverty Alleviation 1-28 มีนาคม 2561  
25 National Institute of Solar Energy, Gurgaon International Training Programme of Solar Energy Technologies and Applications 3-24 มกราคม 2561 25 ตุลาคม 2560
26 National Institute of Training for Standardization (BIS), Noida International Training Programme on Laboratory Quality Management Systems 5-23 กุมภาพันธ์ 2561 27 พฤศจิกายน 2560
27 National Institute of Wind Energy, Chennai 21st International Training Course on Wind Turbine Technology and Applications 31 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤศจิกายน 2560
28 NIIT Ltd., Gurgaon Certification Course in Verbal Linguistics and Web Development 29 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2560
    Diploma in Advanced Networking 29 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2561 20 พฤศจิกายน 2560
    Certificate Course in Voice and Accent and MS Office Skills 29 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2561 20 พฤศจิกายน 2560
29 Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, Ghaziabad Mail Management Programme 8-19 มกราคม 2561 30 ตุลาคม 2560
    Advanced Postal Management 12-23 กุมภาพันธ์ 2561 4 ธันวาคม 2560
    Quality Management in Postal Services 12-23 กุมภาพันธ์ 2561 4 ธันวาคม 2560
30 UTL Technologies Ltd., Bangalore Certificate Course in Cisco Enterprise Networking (CCNA, CCNP) 3 มกราคม  ถึง 28 มีนาคม 2561 25 ตุลาคม 2560
    Certificate Course in Linux Administration (RHCE-7) 8 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2561 30 ตุลาคม 2560
   

Certificate Course in Wireless Network Administration 

5 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2561

25 ธันวาคม 2560
    Certificate Course in Networking (A+, N+, MCSE2012, CCNA, Exposure to ITIL.) 26 มีนาคม ถึง 16 มิถุนายน 2561 15 มกราคม 2561
    Certificate Course in Cisco Enterprise Networking (CCNP) 26 มีนาคม ถึง 16 มิถุนายน 2561 15 มกราคม 2561
31 V.V. Giri National Labour Institute, Noida Social Protection in Globalised Economy 8-25 มกราคม 2561  30 ตุลาคม 2560
    Research Methods in Labour Studies 5-23 กุมภาพันธ์ 2561 27 พฤศจิกายน 2560
   
 
5-23 มีนาคม 2561 25 ธันวาคม 2560