ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ภาพรวม

การรับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทย
 
            ประเทศไทยได้มีปรับบทบาทจาก “ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้” แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในสาขาที่มีความจำเป็นต่อประเทศไทยในรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุน ประเภท ๑ (ข)) โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในสาขาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถในสาขาต่างๆ ของประเทศ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นหรือสามารถบรรลุพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีอยู่ โดยเฉพาะจาก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวีเดน  
 
            นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังมีบทบาทสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มีการรับความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเฉพาะด้านกับประเทศต่างๆ เช่น โครงการความร่วมมือด้นโรคติดต่อและระบาดวิทยากับสหรัฐอเมริกา การวิจัย/แลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ กับจีน โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการเกษตรกับเยอรมนี โครงการศึกษาการพัฒนาระบบรางกับฝรั่งเศส การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาและสาธารณสุขกับญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเป็นการรับที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มีการรับความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเฉพาะด้านกับประเทศต่าง ๆ ในการอำนวยสิทธิพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญ หรือการขับเคลื่อนกิจกรรมในประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงที่มีอยู่
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้