โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

ความเป็นมาโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

         กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มโครงการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends From Thailand: FFT) ซึ่งเป็นการขยายกลไกความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มจากเดิมที่เคยดำเนินการในลักษณะของโครงการ ทุน ผู้เชี่ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อมุ่งเป้าหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่งเป็นช่องทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรวัยหนุ่มสาวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทยในสังคมระหว่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชน ขยายรูปแบบการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย และเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรของไทยในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย พื้นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เช่น ราชอาณาจักรภูฏาน และติมอร์-เลสเต เป็นต้น