กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบอดีตผู้บริหาร

ทำเนียบอดีตผู้บริหาร
รายชื่อ อธิบดีกรมวิเทศสหการ

ฯพณฯ .ศาสตราจารย์   บุญชนะ อัตถากร
      ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๐๓ -๒๕๑๑
 
ฯพณฯ พลโท ชาญ   อังศุโชติ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๓
 
   
นายผิว   พูสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๓ -๒๕๑๗
นายชูชาติ   ประมูลผล
 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๒
   
นายอภิลาศ   โอสถานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๘
นายวันชัย   ศิริรัตน์
 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๕
   
นางสาวปรียา   โอสถานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗
นายพิเชต   สุนทรพิพิธ
 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑
   
นายกิตติพันธ์   กาญจนพิพัฒน์กุล
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕
นายประดาป   พิบูลสงคราม
 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๗
   

 

รายชื่อ อธิบดีสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)

นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐
นางจิตริยา ปิ่นทอง
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
   
นายอภินันท์   ภัทรธิยานนท์
ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 
นายพิรุณ ลายสมิต
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

 

รายชื่อ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาว สุชาดา ไทยบรรเทา นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
   
 
นางสาว ภัทรัตน์ หงษ์ทอง   
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน