กระทรวงการต่างประเทศ

บทบาท

บทบาท
 
       ๑. ส่งเสริมความร่วมมือแบบใต้-ใต้ และเหนือ-ใต้-ใต้ ภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนกับแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ และองค์การเอกชนต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
       ๒. บริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน กับประเทศกำลังพัฒนา ปีละกว่า ๑,๕๐๐ ทุน
       ๓. ดำเนินการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครไทยเพื่อปฏิบัติงานในต่างประเทศ
       ๔. จัดหาทุนสนับสนุนให้หน่วยราชการ และภาคเอกชนไทยในการจัดฝึกอบรมให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ
       ๕. อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับทุนรัฐบาลไทย
       ๖. ให้คำปรึกษาแก่คู่ร่วมมือต่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย
       ๗. อำนวยความสะดวกด้านสิทธิพิเศษและพิธีการภาษีให้แก่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
       ๘. บริหารงานพัสดุตามโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการใช้พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อตกลง
 
 
ไทย : ประเทศผู้ให้รายใหม่
 
           จากประสบการณ์ในการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ มากว่า ๔๐ ปี ประเทศไทยเริ่มให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม) เป็นอันดับแรก และประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ ในระดับทวิภาคีประเทศไทยให้ความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ (South - South Cooperation) มากว่า ๓๐ ปี ตามแผนบัวโนสแอเรส ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน ๓ สาขาหลัก คือ เกษตร ศึกษา และสาธารณสุข ในรูปแบบของการให้ทุนศึกษา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน /ผู้เชี่ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการให้ทุนตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ
         
           นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนกับแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ โดยออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน  UNDP UNFPA และ UNICEF เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ