กระทรวงการต่างประเทศ

สถานที่ตั้งหน่วยงาน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ Fax. ๐๒ ๑๔๓ ๙๓๒๗ E-mail : tica@mfa.go.th

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดู กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า