กระทรวงการต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
 
        ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสุขของประชาคมโลก
 
 
พันธกิจ
 
       ๑. การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
       ๒. การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินงาน และบุคลากรให้มีขีดความสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
       ๓. การบูรณาการ/ประสานงานนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในภาพรวมให้เป็นเอกภาพ
       ๔. การพัฒนารูปแบบของกรอบความร่วมมือใหม่ ๆ 
       ๕. การบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์