กิจกรรม KM ของกรม : อาสาสมัครเพื่อนไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน  รวมทั้งการใช้ชีวิตของอาสาสมัครไทยในราชอาณาจักรภูฏาน ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : อาสาสมัครเพื่อนไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตของอาสาสมัครไทยในราชอาณาจักรภูฏาน

      วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นำคณะอาสาสมัครไทย ภายใต้ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย จำนวน ๖ ราย ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน และปัจจุบันได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว มาถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตของอาสาสมัครไทยในราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ