กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย  เรื่อง มหัศจรรย์ ห้วงเวลาของชีวิต  ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง มหัศจรรย์ ห้วงเวลาของชีวิต

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา รักษาขนบธรรมเนียมไทย โดยแม่ชีดาวฟ้า โพป้อม หัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีไทยสันติวิริยะ จังหวัดระยอง และเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และแม่ชีนิชนันท์ เจิมสิทธิประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำสมาธิ ในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพความคิด ฝึกจิต พิชิตงาน” เรื่อง “มหัศจรรย์ ห้วงเวลาของชีวิต” เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้เข้าใจศักยภาพของตนเอง มีสติ สมาธิ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ