กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการจัดการความรู้  เรื่อง Aid for Trade การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการค้า ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง Aid for Trade การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการค้า

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง Aid for Trade การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการค้า โดยมีนายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนักศึกษาฝึกงานจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ นายณัฐดนัย กายแก้ว ส่วนวางแผนฯ น.ส. ชญารัตน์ สุขตน สำนักผู้อำนวยการ และ นายวราวัช  ปุณโสนิ ส่วนความร่วมมือฯ ทวิภาคี เป็นผู้บรรยาย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ประเด็นที่ ๑ ประเด็นสำคัญของ Aid for Trade ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบและนโยบายการค้าเพื่อสนับสนุนหน่วยงานระดับกระทรวงและภายใต้กระทรวงรับผิดชอบนโยบายการค้าและนำแผนการค้าระหว่างประเทศบรรจุไว้ในแผนแห่งชาติ พื้นฐานทางการค้าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต เพื่อส่งเสริมการค้า สนับสนุนภาคธุรกิจให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าและส่งออกยิ่งขึ้น และการปรับเปลี่ยนทางการค้า เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา แก้ไขระบบการค้าให้มีความเป็นเสรียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาปฏิรูประบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการปรับนโยบายการค้า ประเด็นที่ ๒ Aid for trade : งบประมาณ บรรยายถึงงบประมาณในภาพรวมที่ทาง Aid for trade เข้าไปให้ความช่วยเหลือในแต่ภูมิภาคในภาพรวม ประเด็นที่ ๓ การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผู้รับ โดยก่อให้เกิดการลงทุน การค้าเสรี เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สร้างจุดแข็งเพื่อพัฒนาแนวเส้นทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ปฏิรูปการค้าและเศรษฐกิจส่งเสริมภาคการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างการแข่งขันในระบบการค้า และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้า ประเด็นที่ ๔ How should Aid for Trade work? การดำเนินงานความร่วมมือในส่วนผู้ให้ และผู้รับให้ความช่วยเหลือทางการค้า ประเด็นที่ ๕ A role for the WTO บทบาทขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลของ Aid for trade ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ