กิจกรรม KM ของกรม : บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า SERVICE EXCELLENT ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า SERVICE EXCELLENT

อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย ภาควิชาบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากร

               นางนิชาภา ไพเราะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

    
 
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM จัดการบรรยาย KM รอบพิเศษ ในหัวข้อ “บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า SERVICE EXCELLENT” โดยอาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย ภาควิชาบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเน้นการให้บริการของหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มีบรรยากาศเป็นมิตร และยินดีในการให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ