กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM กรมความร่วมมือฯ จัด Review หนังสือที่น่าสนใจ ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM กรมความร่วมมือฯ จัด Review หนังสือที่น่าสนใจ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “Review หนังสือที่น่าสนใจ” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาความคิดในมุมมองการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี/สิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์ เป็นต้น ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 
           หนังสือเรื่อง “ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า: Gun, Germs and steel” ของ Jared diamond นักภูมิศาสตร์และสรีรวิทยา (geographer and physiologist) เล่าเรื่องโดย นายทสพล ลิปตพัลลภ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ 
 
 
           หนังสือเรื่อง “The Wealth and Poverty of Nations/ ความรวย ความจน” เรียบเรียงโดย ดร. ไสว บุญมา เล่าเรื่องโดย นายรัฏฐพรรธน์  ทังสุพานิช และ น.ส. พิชญา แอดสกุล ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ 
 
 
           หนังสือเรื่อง “Making Globalization Work/ ทำโลกาภิวัฒน์ให้เป็นโอกาสทอง” เรียบเรียงโดย ดร. ไสว บุญมา เล่าเรื่องโดย น.ส. ศิรวดี งามวิเศษชัยกุล ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี
 
 
           หนังสือเรื่อง “Bad Samaritans/เปิดหน้ากากระบบการค้าเสรีและทุนนิยม” เรียบเรียงโดย พญ. นภาพร ลิมป์ปิยากร เล่าเรื่องโดย นายปกรณ์ คำพรเหลือ และ น.ส. วิจิตรา  ธนสุกาญจน์ ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี