กิจกรรม KM ของกรม : การให้ความรู้ในการจัดทำร่างข้อตกลงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ และ MoU ที่เกี่ยวข้อง ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : การให้ความรู้ในการจัดทำร่างข้อตกลงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ และ MoU ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการบรรยายเรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดทำร่างข้อตกลงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ และ MoU ที่เกี่ยวข้อง” โดย นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา และนางพิฐรา  ชูศรี นิติกรชำนาญการ กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะอันจำเป็นต่อการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล พร้อมด้วย น.ส. นิธิวดี มานิตกุล รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลฯ และเจ้าหน้าที่ที่กรมความร่วมมือฯ จากส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ (เป็นวิทยากรบรรยาย)
ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 


นางพิฐรา  ชูศรี นิติกรชำนาญการ (เป็นวิทยากรบรรยาย)
กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 

 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย