กิจกรรม KM ของกรม : การบรรยาย ให้ความรู้...ผู้มีสิทธิ UNDO  แก่ ข้าราชการ สพร. สถาบันการต่างประเทศฯ และกรมการกงสุล ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : การบรรยาย ให้ความรู้...ผู้มีสิทธิ UNDO แก่ ข้าราชการ สพร. สถาบันการต่างประเทศฯ และกรมการกงสุล

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการ สพร. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และกรมการกงสุลเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ให้ความรู้...ผู้มีสิทธิ UNDO” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ UNDO โดย คุณฐิตาภา แจ่มศรี คุณศรีนวล  อุบลวัฒนสกุล และ คุณทิพวรรณ  เปรมวิเชียร จากสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (สรจ.) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการ และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจและต้องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ รับทราบถึงวันเวลา ขั้นตอนวิธีการสมัคร การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ สพร.