กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM สพร. จัดกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาที่มีความหลากหลาย เรื่อง การเล่าประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดน ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM สพร. จัดกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาที่มีความหลากหลาย เรื่อง การเล่าประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงาน KM จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย น.ส. พิณ ศรีดุรงคธรรม นักวิเทศสหการชำนาญการ และ นายอาทิตย์ ประสาทกุล นักการทูตชำนาญการ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเสริมทักษะและพัฒนาที่มีความหลากหลายในหัวข้อ “การเล่าประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขชายแดน” โดยมีเจ้าหน้าที่ สพร. ส่วนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓