กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง  “การให้ความรู้ในงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)” ข่าวสาร | กิจกรรม

กิจกรรม KM ของกรม : คณะทำงาน KM จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การให้ความรู้ในงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)”


 
ร.ต.อ. ธนกฤษ แทนบุญ (กลาง) 
ร.ต.อ.หญิง วิมาลี คล้อยดี (ด้านซ้ายมือ)
ร.ต.ท. หญิง จุฑารัตน์ อินทร์ผ่อง (ด้านขวามือ) เป็นวิทยากรบรรยาย

 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  คณะทำงาน KM จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การให้ความรู้ในงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)” ตามกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย ร.ต.อ. ธนกฤษ แทนบุญ ร.ต.อ.หญิง วิมาลี คล้อยดี และ ร.ต.ท. หญิง จุฑารัตน์ อินทร์ผ่อง เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ประเภทวีซ่า/ ตราประทับ/การเปลี่ยนประเภทวีซ่า การขออนุญาตอยู่ต่อ หน้าที่ของชาวต่างชาติในการพำนักในประเทศไทย เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ สพร. จากส่วนต่าง ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ สพร.  
 

ไฟล์แนบ