ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เป็นบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา จำนวน ๔ อัตรา
----------------------------------------------------------ด้านการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา
ด้านบัญชีและการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

ไฟล์แนบ