ข่าวประชาสัมพันธ์ : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายสรุปหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาและการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเซเนกัล  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายสรุปหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาและการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเซเนกัล

      เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายสรุปหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาและการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเซเนกัล ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเซเนกัลจำนวน ๔ คน ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือฯ