ข่าวประชาสัมพันธ์ : อธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การทูตเพื่อการพัฒนาโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ และคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมด้วย ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา