ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงร่วมระหว่าง  ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงร่วมระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

     ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ

     ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้ร่วมลงนามในร่างแผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Joint Action Programme for Cooperation on Sustainable Community Development Model based on the Application on Sufficiency Economy Philosophy in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) กับ Mr. J Dadallage, Director General, Department of Samurdhi Development, Ministry of Social Empowerment โดยมี นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา