ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสัมครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงงานรับรอง ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสัมครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงงานรับรอง

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานรับรอง ปฏิบัติงานด้านการบริการ จำนวน ๒ อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ