ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์และต่อยอดการทูตเพื่อการพัฒนาโดยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลก (Global Partnership for Sustainable Development Goals: SDGs) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์และต่อยอดการทูตเพื่อการพัฒนาโดยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลก (Global Partnership for Sustainable Development Goals: SDGs)

ประกาศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์และต่อยอดการทูตเพื่อการพัฒนาโดยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Global Partnership for Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน ๒ อัตรา 
ระยะเวลาการจ้าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท