ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น ตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) สำหรับหนังสือเล่าเรื่องอาหารภูฏาน ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น ตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) สำหรับหนังสือเล่าเรื่องอาหารภูฏาน

รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น

ตำแหน่ง          นักออกแบบกราฟิก (graphic designer) สำหรับหนังสือเล่าเรื่องอาหารภูฏาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาออกแบบกราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Creative Design อย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานด้านการออกแบบหนังสือ
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำ Artwork สำหรับทำหนังสือได้
 • ใช้งานโปรแกรมกราฟิก หรือ Photoshop Illustrator Indesign ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและสามารถให้ข้อเสนอแนะได้
 • เคยผ่านงาน/มีผลงานการออกแบบ Cookbook งานสื่อสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน         สำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน      1 เดือน (ประมาณ 1 – 31 พฤษภาคม 2563)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code หรือเว็บไซต์ tica.thaigov.net ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลและส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างผลงานมาที่ คุณอรดาพร ผิวเงิน โทร. 02 2035000 ต่อ 40123 หรือ or.pewngern@mfa.mail.go.th หรือส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างผลงานด้วยตัวเองได้ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.10210 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563

 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง (การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)  ดังนี้

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูฏาน
 2. ค่าที่พักในภูฏาน
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
 4. ค่าพาหนะจากบ้านพัก-สนามบินสุวรรณภูมิ-บ้านพัก
 5. ค่าพาหนะระหว่างปฏิบัติงานในราชอาณาจักรภูฏาน
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศ (กรณีถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป)

 

ไฟล์แนบ