ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

เพื่อเข้าศึกษา ณ Korean Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3 หลักสูตร คือ

 

  1. Master of Public Policy
  2. Master of Development Policy
  3. Master of Public Management

 

แหล่งทุนรับผิดชอบ ค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ ผู้สมัคร/หน่วยงานต้นสังกัด จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าหนังสือ

 

ขั้นตอนการสมัคร

1 ทำใบสมัครรับทุนออนไลน์ที่ http://admissions.kdischool.ac.kr/ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

            2. กรอกใบสมัครแบบพิมพ์ทุน 1 และหนังสือยืนยันเรื่องค่าใช้จ่าย

            3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

            4. ส่งหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่าพร้อมเอกสารข้างต้นให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102 หรือ 098 262 9797 อีเมล์ pichetk.mfa.go.th

 

ไฟล์แนบ