ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม

 • รอง ผอ. สพร. เป็นประธานร่วมในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น และอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของไทย
  รอง ผอ. สพร. เป็นประธานร่วมในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น และอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของไทย
  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ รอง ผอ. สพร. เป็นประธานในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น และอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ร่วมกับ Mr.Shuichi Ikeda, Chief Representative, JICA ประจำประเทศไทย โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ส่วนความร่วมมือฯ พหุภาคี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ๔ สพร.
  31 ส.ค. 2557
 • รอง ผอ. สพร. เป็นประธานร่วม ในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี
  รอง ผอ. สพร. เป็นประธานร่วม ในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี
  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ รอง ผอ. สพร. ร่วมกับ Mr. Han Jin Sub, Country Director, KOICA ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี (Korea Overseas Volunteer: KOV) จำนวน ๑๕ ราย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ สพร.
  9 ก.ย. 2557
 • รอง ผอ. สพร. กล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม
  รอง ผอ. สพร. กล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม
  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ รอง ผอ. สพร. ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเวียดนาม ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้ม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารศาสตราจารย์ ดร. ม.ล ปิ่น มาลากุล
  7 ส.ค. 2557
 • รอง ผอ. สพร. เข้าร่วมประชุม “MI Governing Board” ครั้งที่ ๑/๒๐๑๔
  รอง ผอ. สพร. เข้าร่วมประชุม “MI Governing Board” ครั้งที่ ๑/๒๐๑๔
  ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ น.ส. นิธิวดี มานิตกุล รอง ผอ. สพร. เดินทางไปเข้าร่วมประชุม Mekong Institute Council Meeting ครั้งที่ ๑/๒๐๑๔ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และการประชุม Strategic Plan Initial Focus Group Meeting ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) ณ จังหวัดขอนแก่น
  19 ส.ค. 2557
 • รอง ผอ. สพร. เป็นประธานการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา”
  รอง ผอ. สพร. เป็นประธานการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา”
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ รอง ผอ. สพร. เป็นประธานการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ให้แก่คณะสื่อมวลชนกัมพูชาและนักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔
  29 ก.ค. 2557
 • การประชุมประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาติมอร์-เลสเต ประจำปี ๒๕๕๗  (๒๐๑๔ Timor - Leste and Development Partners Meeting - TLDPM)
  การประชุมประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาติมอร์-เลสเต ประจำปี ๒๕๕๗ (๒๐๑๔ Timor - Leste and Development Partners Meeting - TLDPM)
  เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ น.ส. นิธิวดี มานิตกุล รอง ผอ. สพร. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาติมอร์-เลสเต ประจำปี ๒๕๕๗ (Timor-Leste and Development Partners Meeting - TLDPM) โดย Theme ของการประชุมปีนี้ คือ Strategic Development Plan : Managing for Better Results ซึ่งจัดให้มีการหารือระหว่าง Development Partners ต่างๆ กับ รัฐบาลติมอร์ฯ ณ กรุงดิลี ติมอร์-เลสเต
  29 ก.ค. 2557
 • ผอ. สพร. ให้การต้อนรับคณะสถาบันคีนันเอเชีย
  ผอ. สพร. ให้การต้อนรับคณะสถาบันคีนันเอเชีย
  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.ส. สุชาดา ไทยบรรเทา ผอ. สพร. ให้การต้อนรับคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ คุณริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ และ คุณจอห์น ฎะซิลวา สถาบันคีนันเอเชีย เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้กับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Healing, Opportunity, Peace and Engagement (HOPE) โดยมี น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ รอง ผอ. สพร. นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุพาคี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ สพร.
  29 ก.ค. 2557
 • ผอ. สพร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุนรัฐบาลไทย
  ผอ. สพร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุนรัฐบาลไทย
  เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. น.ส. สุชาดา ไทยบรรเทา ผอ. สพร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุนรัฐบาลไทย โดยมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สพร. ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
  29 ก.ค. 2557
 • ไทยส่งผู้แทนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ภูฏาน-UNFPA ด้านสาธารณสุข
  ไทยส่งผู้แทนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ภูฏาน-UNFPA ด้านสาธารณสุข
  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ น.ส. อังสนา สีหพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ โดยมีผู้แทน UNFPA ประเทศไทย และสื่อมวลชน TPBS ร่วมเดินทางไปราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-ภูฏาน-UNFPA ด้านสาธารณสุข และหารือแนวทาง/กิจกรรมการดำเนินงานในอนาคต
  4 ส.ค. 2557
 • ผอ. สพร. ให้การต้อนรับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ
  ผอ. สพร. ให้การต้อนรับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ
  วันศุกร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. น.ส. สุชาดา ไทยบรรเทา ผอ. สพร. ให้การต้อนรับ Mr. Ashvin Dayal, Associate Vice President & Managing Director และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เข้าพบเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง สพร.
  25 ก.ค. 2557