ข่าวและกิจกรรม : รักษาราชการแทนอธิบดี เป็นประธานประชุมเตรียมการการไปประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รักษาราชการแทนอธิบดี เป็นประธานประชุมเตรียมการการไปประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการไปประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา โดยมีผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ