ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี และ Mr. Tim Mahler, Country Director of GIZ Thailand and Malaysia กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยมี ผู้แทนจาก GIZ ประเทศไทย ผอ.ภารกิจ/ ผอ.ส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่กรมความร่วมมือฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม Double Tree by Hilton สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพฯ ในการสัมมนาปจะกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

๑) รูปแบบและวิธีการบริหารโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ

๒) นโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในบริบทของไทย

๓) การพัฒนาศักยภาพเชิงบรูณาการในทุกระดับเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

๔) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๕) กระบวนการและเทคนิคการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๖) การสร้างความเป็นเจ้าของปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน