ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีและคณะผู้แทนไทยเดินทางไปหารือกับฝ่ายติมอร์ฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ติมอร์ฯ ระยะ ๓ ปี ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีและคณะผู้แทนไทยเดินทางไปหารือกับฝ่ายติมอร์ฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ติมอร์ฯ ระยะ ๓ ปี

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  นายบรรจง  อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปหารือกับฝ่ายติมอร์-เลสเต เพื่อรวบรวมข้อมูลและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ติมอร์ฯ ระยะ ๓ ปี (๒๐๑๙ – ๒๐๒๑) รวมทั้งเพื่อหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ (กตค.) ติมอร์ฯ ในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคึกษาธิการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. กรมเอเชียตะวันออก โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ให้การตอนรับ และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยด้วยณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต