ข่าวและกิจกรรม : การประชุมหารือการจัดทำโครงการ JOISEP ที่สาธารณรัฐเซเนกัล  ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย – ญี่ปุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : การประชุมหารือการจัดทำโครงการ JOISEP ที่สาธารณรัฐเซเนกัล ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย – ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์  หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำโครงการ JICA – TICA Joint Technical Cooperation Project for Africa on the Promotion of Sustainable Development Approach Based on Sufficiency Economy Philosophy (JOISEP) ที่สาธารณรัฐเซเนกัล ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย – ญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) และคณะผู้แทนจาก JICA โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี และคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องสถานการณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ