ข่าวและกิจกรรม : การประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี และไตรภาคี ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : การประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี และไตรภาคี

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี และไตรภาคี ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ (ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ