ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดการศึกษาดูงาน “Sustainable, Sufficiency Economy and Community-based Tourism in Thailand” ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี-มองโกเลีย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดการศึกษาดูงาน “Sustainable, Sufficiency Economy and Community-based Tourism in Thailand” ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี-มองโกเลีย

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่มองโกเลียที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “Sustainable, Sufficiency Economy and Community-based Tourism in Thailand” ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการ Sustainable Tourism and Sufficiency Economy in Mongolia ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี-มองโกเลีย โดยมี นายวัฒนวิทย์  คชเสนี ผอ.ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือฯ