ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดี เข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดี เข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ

     วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ และนายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ เพื่อจัดทำชุดความรู้ในลักษณะคู่มือภาคปฏิบัติประกอบการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ โดยมี นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา