ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีไพศาลฯ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  Diploma Course on Dermatology and Dematosurgery รุ่นที่ ๓๔ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีไพศาลฯ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Diploma Course on Dermatology and Dematosurgery รุ่นที่ ๓๔

        เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dematosurgery รุ่นที่ ๓๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๔ คน ซึ่งเป็นแพทย์จากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจำนวน ๑๖ คน และแพทย์ไทยจำนวน ๘ คน และมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี