ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย

       ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ประจำปี ๒๕๖๑ (2018 Joint Review Meeting on the 4th Thailand - Bhutan Development Cooperation Programme (2017-2019) between Thailand and Bhutan เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๐ และทบทวนหารือแผนงานปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย
และภูฏานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพฯ
 
     วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเลขานุการฝ่ายไทย ร่วมกับ Ms. Kesang Deki, Commissioner of The Royal Civil Service Commission (RCSC) ประธานฝ่ายภูฏาน ในการประชุมดังกล่าว 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมกับ Dasho Karma Tshiteem, Chairman, The Royal Civil Service Commission (RCSC) หัวหน้าคณะฝ่ายภูฏาน ในการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ภูฏาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมจะดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ภูฏาน  
ระยะ ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย การดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน การจัดการขยะอินทรีย์ของเมืองทิมพู รวมถึงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน
 
        ภายหลังการประชุม ได้มีการสัมภาษณ์ Dasho Karma Tshiteem, Chairman, The Royal Civil Service Commission (RCSC) หัวหน้าคณะฝ่ายภูฏาน ต่อข้อคิดเห็นในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติงานที่ภูฏาน โดยหัวหน้าคณะฝ่ายภูฏานกล่าวขอบคุณการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และเห็นว่ามีผลเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และระดับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยในอนาคตฝ่ายภูฏานประสงค์จะให้ฝ่ายไทยจัดส่งอาสาสมัครด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยไปปฏิบัติงานที่ภูฏานด้วย
 
        วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนจากภูฏานที่เข้าร่วมการประชุมฯ ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ๑.) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ และ ๒.) ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory) และการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ฝ่ายภูฏานมีความเข้าใจ ในบริบทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น โดยฝ่าย
ภูฏานมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภูฏานต่อไป