ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ในการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Community - Based Eco - Tourism  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ในการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Community - Based Eco - Tourism ณ จังหวัดเชียงใหม่

         ระหว่างวันที่ ๖ -๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมกับ H.E. Mr. Jose Maria A. (Chief of Mission II and Chair Alternate, Technical Cooperation Council of the Philippines (TCCP), Department of Foreign Affairs หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายฟิลิปปินส์ ในการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมเอเชียตะวันออก นางอรุณี ไฮม์ม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ 
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้นำคณะผู้แทนจากฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์โดยชุมชน ณ หมู่บ้านแม่กาปอง และการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การรักษาทรัพยากรน้ำและป่าไม้ การทำเกษตร ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทำปศุสัตว์ (การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโค) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากฟิลิปปินส์ แสดงความสนใจและ แจ้งความประสงค์ที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานด้าน Community - Based Eco – Tourism ณ ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อไป