ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือฯ พบหารือกับผู้แทน AMFA เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมียนมา ในกรอบไตรภาคี (ไทย - ฝรั่งเศส - เมียนมา) ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือฯ พบหารือกับผู้แทน AMFA เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมียนมา ในกรอบไตรภาคี (ไทย - ฝรั่งเศส - เมียนมา) ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

       วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา พบหารือกับ Professor Alian Patel, President, Association Medicale Franco-Asiatique (AMFA) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมียนมาในกรอบไตรภาคี (ไทย - ฝรั่งเศส - เมียนมา) ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การฝึกอบรมศัลยแพทย์เนื้อเยื่อขนาดเล็ก (microsurgery) การผ่าพิสูจน์ และ electronic simulator รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเนปิดอว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ทวิภาคี และส่วนบริหารงบประมาณฯ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือฯ