ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนระดับสูงของไทยและศรีลังกาชื่นชมความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศรีลังกา  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนระดับสูงของไทยและศรีลังกาชื่นชมความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศรีลังกา

       เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในการประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคีไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทย และนายประสาท การิยวสัม (Mr. Prasad Kariyawasam) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาในฐานะประธานฝ่ายศรีลังกา หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ไทย – ศรีลังกาในสาขาต่างๆรวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศรีลังกาซึ่งมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมการพัฒนาชุมชนกำลังดำเนินการที่หมู่บ้านเป้าหมาย ๓ แห่งในศรีลังกา ได้แก่ (๑) หมู่บ้านเดลโตต้า (Delthota) เมืองแคนดี้ (Kandy) (๒) หมู่บ้านลักชา อูยานา (Laksha Uyana) 
เมืองโพลอนนารูวา (Polonnaruwa) และ (๓) หมู่บ้านวาตูโพลา (Wathupola) เมืองพุทลัม (Puttalam) โดยมีนายบรรจง อมรชีวิน ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย 
 
         ภายหลังการประชุมฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านลักชา อูยานา (Laksha Uyana) เมืองโพลอนนารูวา (Polonnaruwa) ภาคกลางของศรีลังกา 
 
         เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศประทับใจกับความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมของกิจกรรมที่ชาวบ้านได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบทบาทสตรี (women empowerment) จากนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม SEP S-M-A-R-T Mobilizing Team เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมให้ข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชมครัวเรือน ดังนี้ (๑) การเลี้ยงปลาสวยงามซึ่งการอบรม SEP ที่ไทยช่วยสร้างกระบวนคิดให้ชุมชนตัดสินใจจากศักยภาพของชุมชนในการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อส่งออก (๒) การปลูกกล้วยและการแปรรูปกล้วยในรูปกล้วยฉาบงาและถั่ว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากไทย (๓) การเย็บกระเป๋าซึ่งชุมชนได้นำการดูงานจากไทยมาปรับปรุงการออกแบบ (๔) การปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งได้ขยายจำนวนพืชผักให้มีความหลากหลายมากขึ้น และ (๕) การเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีการแบ่งแปลงพืชต่าง ๆ อาทิ มะพร้าว มะละกอ ฝรั่ง 
 
       ในการเยือนครั้งนี้ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากกรมการพัฒนาชุมชนได้หารือกับเจ้าหน้าที่ศรีลังกาและชาวบ้านจากหมู่บ้านเป้าหมาย ๓ แห่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการฯ โดยเฉพาะการจัดทำแผนชุมชนจากการวิเคราะห์ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ และกระดาน flip chart ให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง ๓ แห่ง เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น