ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมหารือกับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทของ กรมความร่วมมือฯ (TICA MEET& GREET) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประชุมหารือกับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทของ กรมความร่วมมือฯ (TICA MEET& GREET) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่

       เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  (TICA MEET& GREET) โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับทุนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือฯ เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการศึกษา และข้อเสนอแนะจากผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา และผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ
 
 
       ในโอกาสนี้ กรมความร่วมมือฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้รับทุนจากทุกประเทศ แสดงความคิดเห็น โดยรวมผู้รับทุนเห็นว่าการได้รับทุนเพื่อมาศึกษาเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้รับความรู้มากที่จะนำไปใช้ในการพัฒนางานประเทศของตนภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว แม้ว่าในระยะแรกต้องใช้เวลาปรับตัว อาทิ เรื่องอาหาร วัฒนธรรมแต่มหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำเป็นอย่างดีพร้อมนี้ ผู้รับทุนได้กล่าวขอบคุณกรมความร่วมมือฯ ที่ให้การสนับสนุน