ข่าวและกิจกรรม : อธิบดี บรรยายสรุประหว่างอาหารค่ำ หัวข้อ “SEP for SDGs Partnership” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Sufficiency Economy Philosophy (SEP): Thailand’s Path towards Sustainable Development” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดี บรรยายสรุประหว่างอาหารค่ำ หัวข้อ “SEP for SDGs Partnership” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Sufficiency Economy Philosophy (SEP): Thailand’s Path towards Sustainable Development” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ บรรยายสรุประหว่างอาหารค่ำ (dinner talk) หัวข้อ “SEP for SDGs Partnership” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Sufficiency Economy Philosophy (SEP): Thailand’s Path towards Sustainable Development” โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และผู้บริหารนิด้า นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางอรุณี  ไฮม์ม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)