ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านอุคำ แสงแก้วมีไซ อัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย  และรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๐ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมด้วย ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 
 
        ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมกับได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงต่าง ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล และด้วย ทรงตระหนักว่าสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก สปป. ลาว ในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการบริหารงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ สปป.ลาว และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือกันในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป 
 
        ในปี ๒๕๕๖ ได้มีการหารือร่วมกันคณะทำงานฝ่ายไทย และ สปป. ลาว โดยได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้น เป็นแผนระยะยาว ๕ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ สปป. ลาว ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว รุ่นที่ ๒๐ จำนวน ๖๙ คน รวม ๑๑ หลักสูตร ซึ่งเดินทางมาจาก ๑๕ แขวง และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย การดูแลสุขภาพฟัน การใช้ยา การบริหารงานสาธารณสุข งานโภชนาการ การจัดการศึกษา ทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทักษะความรู้ในการเขียนและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย