ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน

         ระหว่างวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เยี่ยมชมพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน หนึ่งในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งการเยี่ยมชมพื้นที่ดังกล่าว กรมความร่วมมือฯ สามารถนำข้อมูล บทเรียน และองค์ความรู้ที่ได้ไปกำหนดเป็นประเด็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง อพท. กับกรมความร่วมมือฯ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากปัจจุบันที่กำลังร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในมองโกเลีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน