ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริม ด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน ประจำปี ๒๕๖๐  (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริม ด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณาจักรภูฏาน ฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee : PSC) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับประธานคณะกรรมการกำกับโครงการฝ่ายภูฏาน นำโดย Mr. Tashi รองราชเลขาธิการ สำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้จัดการโครงการ นายรัชชานนท์ แก้วมณี ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ โดยผู้แทนฝ่ายภูฏาน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ Agency for Promotion of Indigenous Crafts (APIC) สภาหอการค้าภูฏาน ผู้แทนของจังหวัดทิมพู และเจ้าหน้าที่โครงการ OGOP เข้าร่วมด้วย ณ สำนักงานโครงการฯ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน


       การประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการในช่วงปีที่ ๒ ของโครงการ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๖๐) การทบทวนและพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการปี ๒๕๖๑ (๒๐๑๘) นอกจากนี้ ได้มีการหารือและเตรียมการในการนำผลิตภัณฑ์ของโครงการ OGOP ที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์มาเป็นลำดับตามกิจกรรมภายแผนงานโครงการที่ผ่านมา เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี ๒๕๖๐ ที่เมืองทองธานี ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐