ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ JICA และการไฟฟ้านครหลวงจัดการฝึกอบรม ด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้รับทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ JICA และการไฟฟ้านครหลวงจัดการฝึกอบรม ด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้รับทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน

       เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Program -TCTP) หลักสูตร Power Distribution System: Engineering, Management and Technology ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ การไฟฟ้านครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และได้กล่าวต้อนรับผู้รับทุนฝึกอบรมจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย รวมทั้งสิ้น ๒๕ ราย โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลญี่ปุ่นโดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ประจำประเทศไทย โดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม 
 
       การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงทฤษฎี เทคโนโลยี การแบ่งปันประสบการณ์ของไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า และสร้างเครือข่ายระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การรวมตัวกันของอาเซียนได้ในท้ายที่สุด  
 
       การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยและญี่ปุ่น (Japan-Thailand Partnership Programme - JTPP) ระยะที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ (๑๙๙๔) และ ระยะที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒๐๐๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุน การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือแบบไตรภาคีในภูมิภาค และการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)  
 
      ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันสนับสนุนหน่วยงานไทยต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม TCTP เพื่อขยายความรู้ทางวิชาการของไทยและ‘การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์’ ให้แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคของอาเซียน ปีละประมาณ ๕-๑๐ หลักสูตร โดยในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐) มีการจัดอบรมปีละ ๙ หลักสูตร ในสาขาการจ่ายกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการลงทุน การผลิตอุตสาหกรรม พลังงานชีวภาพ ระบบยุติธรรม การพัฒนาผู้พิการ การป้องกันวัณโรค และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างอาเซียน - BIMSTEC 
 
      สำหรับหลักสูตร Power Distribution System Engineering, Management and Technology ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ลดปัญหาระบบการจ่ายไฟขัดข้องหรือความไม่เสถียรของกระแสไฟให้น้อยที่สุด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยจะได้รับถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจริยะ (smart grid) การกำกับดูแลและทดสอบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า การอ่านมิเตอร์จ่ายไฟ การติดตาม/วินิจฉัยปัญหาขัดข้องในการจ่ายไฟ เป็นต้น  
 
     การจัดฝึกอบรม Third Country Training Program (TCTP) หลักสูตร Power Distribution System Engineering, Management and Technology โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งจัดขึ้น เป็นปีที่ ๓ ภายใต้แผนงาน ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) – ๒๕๖๐ (๒๐๑๗) โดยความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
     โดยที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานไทยที่มีศักยภาพและความประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานคือ การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (appropriate technology)
ในภูมิภาคนี้ ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนดังกล่าว (หรือความร่วมมือไตรภาคี – trilateral cooperation) สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ (ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน) 

     นอกจากนั้น 
ยังมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ของ SDGs อีกด้วย เช่น เป้าหมายที่ ๗ (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) เป้าหมายที่ ๙ (อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน) และเป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน)