ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนโครงการ Sustainable Tourism and Sufficiency Economy in Mongolia ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนโครงการ Sustainable Tourism and Sufficiency Economy in Mongolia

          เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนโครงการ Sustainable Tourism and Sufficiency Economy in Mongolia โดยมีผู้แทนจากสถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีประจำประเทศไทยและมองโกเลียเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 
         ในโอกาสนี้ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาย Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการจัดทำแผนสำหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งมองโกเลียให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเอกอัครราชทูตมองโกเลียฯ ได้ขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จของไทยในด้านการท่องเที่ยว และความเป็นสากลของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งในภาคการท่องเที่ยว