ข่าวและกิจกรรม : สมเด็จพระราชาธิบดีทูโปที่ ๖ แห่งตองกา และสมเด็จพระราชินีนานาซิปาอู พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ และร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : สมเด็จพระราชาธิบดีทูโปที่ ๖ แห่งตองกา และสมเด็จพระราชินีนานาซิปาอู พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ และร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ

        กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่คณะผู้แทนตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ราชอาณาจักรตองกา ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสกลนคร) 
       
        ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีทูโปที่ ๖ แห่งตองกา (King Tupou VI of Tonga)  และสมเด็จพระราชินีนานาซิปาอู (Queen Nanasipauu of Tonga) ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ และร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสวนทิพย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนตองกา จำนวน ๑๐ คน ซึ่งเข้าร่วม
ศึกษาดูงานในประเทศไทย ภายใต้โครงการฯ นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย