ข่าวและกิจกรรม : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓: “การสร้างสะพานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก: อนาคตความร่วมมือหุ้นส่วนไทย-ญี่ปุ่น  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓: “การสร้างสะพานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก: อนาคตความร่วมมือหุ้นส่วนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๓ “การเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ของโลก: อนาคตความร่วมมือหุ้นส่วนไทย-ญี่ปุ่นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายชิโร ซะโดะชิมา (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวในงาน กิจกรรมครั้งนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดำเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่การพัฒนาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ อาทิ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานความร่วมมือหุ้นส่วนในอนาคตอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกได้ รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย และต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
 
ประธานและผู้มาร่วมงานยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานหุ้นส่วน (Partnership Arrangement) ระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือหุ้นส่วนไตรภาคีสำหรับการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ที่จะสนองตอบต่อประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การประกาศสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงในลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และนโยบายของไทยในการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้   
 
  ในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยย้ำความสำคัญของการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ญี่ปุ่นครบรอบ ๑๓๐ ปี การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่นที่สนับสนุนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการทางสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยไทยจะยังรักษาบทบาทในฐานะหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นหรือความร่วมมือไตรภาคีเพื่อให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเทศลุ่มน้ำโขง และอาเซียน และนอกภูมิภาค เช่น แอฟริกา เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ ๑๗ การสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งยินดีกับการลงนามในข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานหุ้นส่วน (Partnership Arrangement) ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งจะขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
 
  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงานความร่วมมือด้านการพัฒนาของทั้งสองประเทศ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและโครงการเงินกู้ของญี่ปุ่นที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาของไทยในด้านต่าง ๆ ความร่วมมือหุ้นส่วนไทยและญี่ปุ่น เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม โครงการความร่วมมือไตรภาคี ที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ รวมทั้งการแสดงผลงานของหน่วยงานไทยที่ช่วยจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม เช่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานประเทศคู่ร่วมมือและหน่วยงาน/องค์กรคู่ร่วมมือฝ่ายไทยและต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทยเข้าร่วมงาน