ข่าวและกิจกรรม : TICA ร่วมกับ JICA จัดศึกษาดูงาน “Tourism Promotion for Sustainable Development” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากเมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือ ไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : TICA ร่วมกับ JICA จัดศึกษาดูงาน “Tourism Promotion for Sustainable Development” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากเมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือ ไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา

       วันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี เป็นประธานร่วมกับ Mr. Masato Koinuma, Senior Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) ในพิธีเปิดการศึกษาดูงานเรื่อง “Tourism Promotion for Sustainable Development” ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่เมืองพุกาม จำนวน ๑๕ ราย ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของไทย โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ