ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเอเชีย  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ NGOs จากสาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงานที่กรมความร่วมมือฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเอเชีย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ NGOs จากสาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงานที่กรมความร่วมมือฯ

       วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเอเชีย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ NGOs จากสาธารณรัฐเกาหลี รับฟังการบรรยายหัวข้อ "International Sustainable Development Cooperation: South-South and Triangular Cooperation" โดยมีนายบรรจง อมรชีวิน ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นผู้บรรยายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย และนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาด้านการพัฒนาและสาขาที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับแนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือใต้-ใต้ และความร่วมมือไตรภาคี พร้อมทั้งบริบทด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทย โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ