ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและโครงการ ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย  ให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงจากสาธารณรัฐยูกันดา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและโครงการ ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงจากสาธารณรัฐยูกันดา

      ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ นาย Morris Seddy Ekwang ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียูกันดา และนาง Grace Choda, Undersecretary, Ministry of Local Government มาศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่พัฒนาด้วยกลศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐยูกันดา ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางไปติดตามการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศแอฟริกาจาก Coalition for African Rice Development (CARD) ณ สาธารณรัฐยูกันดา ของอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้พบปะหารือกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียูกันดา ซึ่งให้ความสนใจการศึกษาดูงานในประเทศไทย
 
      ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะยูกันดา ศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่างที่บ้านพอเพียง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะยูกันดาสนใจเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ฯ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการบริหารจัดการผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยว ทั้งการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ (น้ำมะพร้าว น้ำกะท้อน) ผลไม้อบแห้ง (มะเขือเทศ มะขาม) สบู่ ครีมบำรุงผิว ยาหม่อง เป็นต้น และได้ศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะยูกันดาสนใจการบริหารจัดการผักตบชวาซึ่งยูกันดาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และสนใจเครื่องจักรกลขนาดเล็กสำหรับย่อยผักตบชวาเป็นเส้นใย ที่เริ่มต้นคิดค้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวิสาหกิจชุมชนฯ นำมาต่อยอดพัฒนาเทคนิคเพื่อนำเส้นใยไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผสมฝ้าย ทอเป็นผ้าพันคอ เสื้อผ้า รองเท้า การทำเครื่องจักสาน แผ่นกระดาษ (คล้ายกระดาษสา) 
 
      ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะยูกันดา ได้เข้าร่วมงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation โดยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกา ประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 
      ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะยูกันดา ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในนาข้าวและการปลูกพืชทำการเกษตรผสมผสาน
ของ นายสมพงษ์  หอมอุดม เกษตรกรเครือข่ายของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับ คณะยูกันดาสนใจเครื่องจักรกลการเกษตรที่ภาควิชาฯ ให้แนวคิด ระบบ และแนวทางแก้ปัญหา (solution) และนายสมพงษ์ฯ เกษตรกร นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดนาข้าวของตน ทั้งรถไถเดินตามขนาดเล็ก (ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก เหมาะกับพื้นที่นาขนาดเล็ก) รถตีดิน รถหว่านข้าว และรถเกี่ยวข้าว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพงและใช้งานได้ทนทานในระยะยาว โดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียูกันดาได้ร่วมลงไปขับรถตีดินด้วยตนเอง และเห็นว่าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยใช้งานง่าย  
 
      ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะยูกันดา ศึกษาดูงานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้วย คณะยูกันดาศึกษาดูงานพืชสวนและเกษตรผสมผสานตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งผัก ผลไม้ การเลี้ยงไก่ เพาะเห็ด บ่อปลา การปลูกแห้วและกระจับในนาดำ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ และศึกษาดูงานเครื่องจักรกลการเกษตรที่คิดค้นโดยภาควิชาฯ โดยเฉพาะเครื่อง AMM Tractor ที่บริษัทเอกชนไทย ๖ บริษัทร่วมกับภาควิชาฯ คิดค้นให้เหมาะสมกับการใช้งานในแอฟริกา  
 
       ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะยูกันดา ศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยมี นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และนายอติชาติ รักษะจิตร ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ให้การต้อนรับ รองปลัดฯ ยูกันดา รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา ของศูนย์ฯ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้ซื้อพื้นที่เสื่อมโทรมไว้ เพื่อต้องการพัฒนาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ  ภายในเวลา ๑๑ ปี ศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่า ดินและน้ำ อย่างสมดุล โดยมีการใช้เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝายป้องกันน้ำ โดยศูนย์ฯ พัฒนาตามหลักการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ (๑) พอใช้ (๒) พอกิน และ (๓) พออยู่ รวมทั้งหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ (๑) ฟื้นฟู (๒) อนุรักษ์ และ (๓) บริหารจัดการ โดยทรงให้ความสำคัญกับผู้ใช้ประโยชน์ (end user) ซึ่งในที่นี้คือชาวบ้าน เป็นลำดับต้น  ปัจจุบัน ศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านการอนุรักษ์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน