ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแอฟริกา ในงาน The Colours  of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแอฟริกา ในงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

       วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation และเข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแอฟริกา โดยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกา ประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 
๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา แสวงหาโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยในแอฟริกาตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยกับชาวแอฟริกา ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์